Stadgar

Stadgar för  Smé Kickers Linedanceklubb Eskilstuna

§1 Föreningens namn

Föreningens namn är SMÉ KICKERS LINEDANCEKLUBB ESKILSTUNA och bildades år 2000 med säte i Eskilstuna.

§2 Målsättning

Föreningens målsättning är att bedriva utlärning och utövning av Modern Linedance, Country & Westerndanser samt att sprida kännedom om dessa genom information, kurser, uppvisning och tävlingar.

§3 Medlemskap

Medlemskap kan erhållas efter inbetald medlemsavgift.  Medlemsavgiften fastställs vid varje årsmöte och grundas på klubbens inkomster och utgifter. Betalas efter kursstart dock senast den 28 februari och 30 september.
Vid ansökan om medlemskap godkänner sökanden klubbens stadgar. Medlemskap beviljas av styrelsen eller av den som styrelsen delegerat beslutanderätten till.

Ansökan om medlemskap får avslås endast om det kan antas att vederbörande kommer att motarbeta föreningens ändamål eller intressen.

Beslut att avslå medlemsansökan skall  fattas av styrelsen.

§4 Uteslutning

Medlem som icke fullgör i dessa stadgar föreskrivna skyldigheter eller bevisligen skadar föreningens verksamhet kan uteslutas av styrelsen.
Medlem som ej betalt medlems/kursavgift efter 1 påminnelse anses ha begärt utträde ur föreningen.

§5 Medlem

Har rätt till att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna samt av medlem betald kurs

Har rätt till information om föreningens angelägenheter

Skall följa föreningens stadgar och rätta sig efter de bestämmelser och beslut som fattas av föreningsorgan.

Har inte rätt till del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning av föreningen

Godkänner genom sitt medlemskap att föreningen registrerar och behandlar medlemmens personuppgifter samt att uppgifterna inom ramen för föreningens verksamhet offentliggörs, oavsett framställningsform t. ex. på föreningens hemsida, samt också tillhandahålls föreningens samarbetspartners

Kommentar: Uppgifterna i medlemsregistret får aldrig användas på ett olämpligt, stötande eller otillåtet sätt. Personnumret får aldrig publiceras. Föreningsmedlem som kan åberopa särskilda skäl har rätt att neka publicering.

§6 Verksamhetsår och räkenskapsår

Verksamhetsår och räkenskapsår förs per kalenderår.

§7 Styrelse

Styrelsen består av ordförande samt 2 övriga ledamöter. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och de övriga befattningshavare som behövs.

Styrelsen får utse person till adjungerad ledamot.  Sådan ledamot har inte rösträtt men kan efter beslut av styrelsen  ges både yttrande- och förslagsrätt. Han/hon får utses till befattning inom styrelsen.

§8 Styrelsens åligganden

När årsmöte inte är samlat är styrelsen föreningens beslutande organ och ansvarar för föreningens angelägenheter.

Styrelsen skall svara för föreningens verksamhet enligt fastställda planer samt tillvarata medlemmarnas intressen.

Det åligger styrelsen särskilt att

 • Tillse att för föreningen gällande lagar och bindande regler iakttas
 • Verkställa av årsmötet fattade beslut
 • Planera, leda och fördela arbete inom föreningen
 • Ansvara för och förvalta föreningens medel
 • Tillställa revisorernas räkenskaper och förbereda årsmöte

§9 Firmateckning

Föreningens firma tecknas av styrelsen eller, om styrelsen så beslutar, av ordförande och kassör gemensamt, eller av särskild utsedd person.

§10 Revision

För granskning av styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper utser årsmötet
1 revisor och en revisorssuppleant, revisorn på 2 år och revisorssuppleanten på 1 år.

Senast 1 månad före årsmöte skall styrelsens verksamhetsberättelse och räkenskaper överlämnas till revisorerna. Revisorerna skall sedan överlämna revisionsberättelse senast 14 dagar före årsmötet.

§11 Årsmöte

Årsmöte är föreningens högsta beslutande organ och skall äga rum senast den 15 mars.
Kallelsen skall tillkännages antingen skriftligt eller via föreningens hemsida minst 14 dagar före årsmötet. Motioner skall skriftligen inges till styrelsen minst 1 månad före årsmötet.
Årsmötet skall innehålla:

 1. Mötets öppnande
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 3. Fastställande av röstlängd för mötet
 4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
 5. Val av protokolljusterare och rösträknare
 6. a) styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret    b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret
 7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets/räkenskapsåret
 8.  Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
 9. Fastställande av medlemsavgifter
 10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret
 11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner
 12. Val av:

a) föreningens ordförande för en tid på 1 år

b) 2 ledamöter i styrelsen för en tid på 2 år

c) minst 2 suppleanter i styrelsen, vardera för en tid av 1 år

d) 3 ledamöter i valberedningen varav en sammankallande för en tid av 1 år

e) 1 revisor och 1 revisorssuppleant, revisorn på 2 år och revisorssuppleanten på 1 år

      13. Mötets avslutande

Protokoll från årsmötet skall i justerat skick vara styrelsen tillhanda inom 2 veckor efter årsmötet

§12 Rösträtt

Rösträtt vid årsmötet och föreningssammanträden tillkommer medlem som har fullgjort sina skyldigheter mot föreningen

§13 Fyllnadsval

Fyllnadsval under verksamhetsåret kan endast ske vid ett extra årsmöte, kallelse ska tillkännages antingen skriftligt eller via föreningens hemsida

§14 Stadgefrågor

Stadgetolkning
Uppstår tvekan om tolkningen av dessa stadgar, eller om fall förekommer som inte  är förutsedda i stadgarna, hänskjuts frågan till nästkommande årsmöte. I brådskande fall får frågan avgöras av styrelsen.

Beslut om ändring eller tillägg av stadgar skall fattas på två på varandra följande ordinarie sammanträden, varav ett är årsmöte och skall på vardera mötet biträdas av minst 2/3 av de angivna rösterna.
Kallelse till ett sådant sammanträde skall anslås i lokalen och på hemsidan minst 14 dagar före sammanträdets hållande.

Ovanstående stadgar, föreskrifter och anvisningar skall finnas tillgängliga för medlemmarna.